• w-facebook
  • Twitter Clean

Z głową w gwiazdach

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu

1. Przedmiotem oferty są „Wykład popularnonaukowy, warsztaty fotograficzne oraz pokaz astronomiczny” (zwane dalej Wydarzeniem) przeprowadzone w ośrodku Zakole Wiaru w miejscowości Graziowa (zwanym dalej Ośrodkiem) przez Karola Wójcickiego (zwanego dalej Organizatorem).

 

2. Wydarzenie nie jest imprezą profesjonalną, może w nim uczestniczyć każdy niezależnie od posiadanego doświadczenia. Posiadanie sprzętu astronomicznego na Wydarzeniu jest mile widziane, aczkolwiek nie wymagane. 

3. W Wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie (ukończone 18 rok życia najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia). Osoba niepełnoletnia w wieku 16-18 lat może  brać udział w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która będzie za nią odpowiedzialna. Uczestnikami wydarzenia nie mogą być osoby poniżej 16 roku życia. 


4. Wydarzenie odbędzie się we wskazanym przez Organizatora na stronie www.zglowawgwiazdach.pl terminie, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Mogą one wpłynąć na zakres Wydarzenia, eliminując z niego obserwacje astronomiczne, co jednak nie może być podstawą do żądania zwrotu całości lub części wniesionej opłaty uczestnictwa.
 

5. Każdy z Uczestników Wydarzenia bierze udział w Wydarzeniu na własne ryzyko, a Organizator jest zwolniony w tym zakresie z odpowiedzialności z wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikom przez innych Uczestników oraz przez osoby trzecie.


6. Uczestnik zgłasza swój udział w Wydarzeniu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.zglowawgwiazdach.pl .

W zgłoszeniu Uczestnik podaje dane według formularza ze strony internetowej. 


7. W zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia następującego oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień: "Owiadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Wydarzenia zamieszczonym na stronie internetowej: www.zglowawgwiazdach.pl i akceptuję jego postanowienia.


8. Zgłoszenia Uczestników niespełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę.

9. Uczestnik uzyskuje prawo do udziału w Wydarzeniu po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia dokonanym pocztą elektroniczną na adres, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie udziału w Wydarzeniu.
 

10. Liczba Uczestników Wydarzenia jest ograniczona i zależy od decyzji Organizatora.


11. Bazą noclegową i organizacyjną Wydarzenia będzie ośrodek Zakole Wiaru w Graziowej. Ośrodek jest prowadzona przez: Bernarda Rożka, (dalej: Zarządzający Ośrodkiem).
 

12. Strona internetowa Ośrodka, w którym znajduje się miejsce Wydarzenie to: www.zakolewiaru.pl
 

13. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w Wydarzeniu Uczestnik powinien zapoznać się z treścią powyższej strony internetowej w celu uzyskania informacji o standardzie i wyglądzie miejsc noclegowych oraz standardzie wyżywienia.
 

14. Uczestnik zapewnia sobie indywidualnie i na własny koszt:

a) dojazd do Ośrodka;

b) sprzęt do obserwacji oraz sprzęt fotograficzny;

c) Ciepłą odzież; 

d) inne usługi i świadczenia, które nie zostały wprost wymienione jako zapewnione przez 

Organizatora w ramach Opłaty.


15. W ramach wniesionej przez Uczestnika opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu (dalej: Opłata) Organizator zapewnia:

a) zawarcie w imieniu i na rzecz Uczestnika oraz pokrycie kosztów umowy najmu miejsca noclegowego w Ośrodku w terminie Wydarzenia, wraz ze standardowym wyżywieniem oferowanym przez Zarządzającego Ośrodkiem, składającym się z dwóch posiłków dziennie: śniadań i obiadokolacji;

d) organizację i realizację programu Wydarzenia, z zastrzeżeniem treści punktu 4 Regulaminu.
 

16. Opłata za uczestnictwo w Zlocie jest podana w aktualnym ogłoszeniu w trakcie zapisów. Opłatę należy uiścić na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy (jego numer znajdzie się w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia) w terminie podanym na stronie lub w treści poczty elektronicznej.
 

17. Gwarancją uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie pełnej opłaty uczestnictwa.

18. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu Opłaty (końcowy termin zostanie wskazany w treści maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia) Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników i nie ma prawa uczestnictwa w Wydarzeniu.
 

19. Wszelkie zmiany terminu płatności są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.
 

20. Rezygnacja ze udziału w Wydarzeniu na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem Wydarzenia gwarantuje zwrot gotówki w 100%. W razie rezygnacji w późniejszym terminie wpłata pozostanie bezzwrotna. 

21. Organizator zastrzega możliwość odwołania Wydarzenia do dwóch dni przed terminem Wydarzenia bez podania przyczyny. Odwołanie Wydarzenia przez organizatora wiąże się ze zwrotem 100% wpłaconej przez uczestnika Opłaty Uczestnictwa i wyczerpuje tym samym wszelkie roszczenia Uczestnika wobec Organizatora
 

22. Zgłaszając uczestnictwo w Wydarzeniu, Uczestnik w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników których zgłasza, udziela Organizatorowi pełnomocnictwa do dokonania w ich imieniu czynności prawnych opisanych w punkcie 15 podpunkt a) niniejszego Regulaminu.


23. Stronami umowy najmu miejsc noclegowych i o świadczenie usług wyżywienia są Zarządzający Ośrodkiem i Uczestnik. Za te usługi wyłączną odpowiedzialność ponosi Zarządzający Ośrodkiem, a Organizator pełni wyłącznie rolę pełnomocnika Uczestnika przy zawarciu umowy.

24. Na terenie Wydarzenia nie mogą przebywać zwierzęta uczestników (psy, koty, etc.)